Wspólnie możemy
wpłynąć na rynek usług szkoleniowych
i rozwojowych!

Statut

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW USŁUG ROZWOJOWYCH I SZKOLENIOWYCH LEWIATAN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Związku jest Kraków.

§ 3.

Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY
I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie potrzeb Związku wynikających z prowadzonej działalności statutowej, jak również potrzeb o charakterze społecznym. Związek ma na celu również dbałość o jakość usług szkoleniowych i rozwojowych, które przyczynią się do rozwoju kapitału ludzkiego.

§ 5.

Zadaniami Związku są w szczególności:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
2) wpływanie na kształt aktów legislacyjnych poprzez aktywny udział w procesie ich tworzenia;
3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej, ekonomicznej i innowacyjnej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;
4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
6) organizowanie szkoleń dla Członków Związku;
7) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

§ 6.

Cele i zadania Związku są realizowane przez:
1) prowadzenie rzecznictwa interesów;
2) reprezentowanie środowiska wobec władz administracyjnych oraz poszczególnych grup interesariuszy;
3) budowanie wizerunku sektora i branż jako prężnych, innowacyjnych, wiarygodnych, etycznych i profesjonalnych;
4) promocja uczenia się przez całe życie i innowacyjnych praktyk w edukacji i rozwoju;
5) monitorowanie legislacji wpływającej na rynek usług szkoleniowych i rozwojowych (administracyjnej, stosunki pracy, zamówienia publiczne, podatki itp.);
6) inicjowanie prac nad rozwiązaniami prawnymi potrzebnymi branżom i sektorowi;
7) budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy branżami w sektorze;
8) inicjowanie współpracy w ramach branż;
9) gromadzenie, przetwarzanie i dystrybuowanie informacji i wiedzy istotnej dla rozwoju sektora i branż;
10) kształtowanie warunków do współpracy B+R pomiędzy biznesem a nauką;
11) rozwój otwartych zasobów wiedzy, przy szacunku i respekcie dla zachowania praw autorskich;
12) budowanie i tworzenie narzędzi ICT dla edukacji;
13) tworzenie warunków dostępności do innowacji dla sektora;
14) budowa i rozwój standardów etycznych dla sektora i branż;
15) budowa i rozwój standardów jakości dla sektora i branż;
16) kształtowanie warunków i zachęt do uczenia się i rozwoju oraz stałego podnoszenia kompetencji dla pracowników sektora;
17) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
18) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;
19) pozyskiwanie środków finansowych i dotacji na realizację celów i zadań statutowych;
20) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
21) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
22) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
23) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;
24) inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych służących realizacji celów Związku;
25) prowadzenie działalności doradczej i konsultingowej w zakresie objętym celami Związku;
26) współpracę z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi i zawodo¬wymi, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Związku lub po¬pierającymi te cele;
27) skupianie wokół idei Związku osób oraz podmiotów zainteresowanych jej celami;
28) prowadzenie działalności networkingowej służącej promocji celów Związku, w tym wymianie doświadczeń pomiędzy osobami lub podmiotami zainteresowanymi obszarem działalności Związku.

§ 7.

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

CZŁONKOSTWO

§ 8.

1. Członkowie Związku dzielą się na członków zwyczajnych oraz członków wspierających. Ilekroć w Statucie mowa o członkach, zapis dotyczy członków zwyczajnych oraz członków wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy branży szkoleniowej, usług rozwojowych, doradczych i consultingowych działających w kształceniu pozaformalnym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje samorządu terytorialnego, naukowe i inne podmioty publiczne działające w obszarze podstawowej działalności Związku.

§ 9.

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
2. W razie odmowy przyjęcia, w terminie 14 dni, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od daty.
3. Przyjęcie w poczet członków związku następuje po spełnieniu określonych kryteriów i zgodnie z procedurami opisanymi w regulaminie.

§ 10.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
5) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności.

Członkowie wspierający Związku mają prawo do:
1) uczestnictwa w pracach Związku;
2) głosu doradczego dla organów Związku;
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku;
4) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności.

§ 11.

Członkowie Zwyczajni Związku zobowiązani są do:
1) udziału w pracach Związku;
2) przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;
3) terminowego uiszczania składek członkowskich;
4) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12.

1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
1) wystąpienia ze Związku;
2) rozwiązania Związku;
3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
a) działania członka na szkodę Związku;
b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej półroku;
4) zakończenia działalności członka Związku.
2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, w terminie 14 dni, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia odwołania. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Komisję Rewizyjną członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

ORGANY ZWIĄZKU

§ 13.

1. Organami Związku są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Komisja Rewizyjna;
3) Zarząd.
2. Organy wyrażają swoja wolę w formie uchwał, które podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej upływa z chwilą ogłoszenia wyników wyborów, o których mowa odpowiednio w § 15 pkt 1), 2) i 3).

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków zwyczajnych w każdy skuteczny sposób, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Związku.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
7. Członkowie zwyczajni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez Pełnomocników. Członek zwyczajny Związku nie może być Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Związku, a Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
10. Zarząd uprawniony jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeśli uzna to za konieczne.
11. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy kalendarzowych od daty złożenia wniosku (termin wynika z §14 pkt. 3).

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór członków Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Związku, z zastrzeżeniem § 16 ust.9;
2) wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Związku, z zastrzeżeniem § 18 ust.7;
3) wybór od dwóch do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Związku, z zastrzeżeniem § 18 ust.7;
4) uchwalanie programów działania Związku;
5) uchwalanie zmian Statutu;
6) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku;
7) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami / pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami;
8) udzielanie absolutorium członkom organów Związku z wykonywanych przez nich obowiązków;
9) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku;
10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia Fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
3. Komisję Rewizyjną tworzy od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego podczas pierwszego posiedzenia nowowybranej Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
5. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Komisji Rewizyjnej zwoływane jest bez nieuzasadnionej zwłoki przez co najmniej połowę jej członków.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie:
1) ustania członkostwa w Związku członka, którego dana osoba reprezentuje w Komisji,
2) rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej,
3) odwołania przez członka Związku, którego dana osoba reprezentuje w Komisji,
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 obecnych członków zwyczajnych,
5) śmierci.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie.
8. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a w razie jego nieobecności, wybrany przez obecnych na posiedzeniu, członek Komisji Rewizyjnej.
9. Zgromadzenie Założycielskie wybiera Komisję Rewizyjną pierwszej kadencji.

§ 17.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) nadzór nad działalnością Zarządu;
2) ocena sprawozdań, o których mowa w §15 pkt. 6,7;
3) składanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wyników tej oceny;
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku.

§ 18.

1. Bieżącymi pracami Związku kieruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów.
4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
1) ustania członkostwa w Związku członka, którego dana osoba reprezentuje w Zarządzie;
2) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
3) odwołania przez członka Związku, którego dana osoba reprezentuje w Zarządzie;
4) śmierci.
7. Komitet Założycielski wybrany podczas Zgromadzenia Założycielskiego pełni funkcję Zarządu pierwszej kadencji.

§ 19.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów i planów działania Związku;
2) uchwalanie budżetu;
3) składanie Komisji Rewizyjnej sprawozdań z działalności;
4) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;
5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
6) uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji krajowych i międzynarodowych;
8) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej;
9) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku;
10) ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności;
11) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
12) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;
13) podejmowanie decyzji o utworzeniu i likwidacji biura związku.

§ 20.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.

BIURO ZWIĄZKU

§ 21.

Biuro Związku zapewnia sprawne funkcjonowanie Związku. Podstawowym celem funkcjonowania Biura Związku jest zapewnienia przepływu informacji pomiędzy Związkiem a członkami Związku. Biuro Związku operacyjnie prowadzi sprawy Związku, pod kierownictwem Zarządu.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 22.

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątku Związku a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23.

1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.

Kontakt

Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan

ul. W. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków

biuro@zpuris.pl
Barbara Matyaszek-Szarek: 504 008 765
Liliana Lis-Wyczółkowska: 507 007 082

 

lewiatan szkolenia